Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółka Citybud Sp. z o. z siedzibą w Warszawie (ul. Słomińskiego 7 lokal 5, 00 – 195 Warszawa), KRS: 0000190518, NIP: 5272257402, REGON: 016110408 (dalej; CITYBUD).


II. Kontakt


W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z CITYBUD:


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych


CITYBUD może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu prowadzenia z Tobą korespondencji – realizując prawnie uzasadniony interes CITYBUD (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest kontaktowanie się z klientami, kontrahentami i innymi osobami (w tym odpowiadanie na ich zapytania) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;

 w realizacji  prawnie uzasadnionych interesów CITYBUD (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty, w odpowiedzi na  zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;

– na podstawie udzielonej prze Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także innych ofert CITYBUD, kontaktując  się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;


IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:


W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

CITYBUD nie będzie przekazywał twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe CITYBUD będzie przechowywać:

albo

 – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;

VII. Twoje prawa

Gdy CITYBUD  przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:


W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z CITYBUD  w sposób wskazany w pkt. II


VIII. Informacja na temat profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez CITYBUD w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.


IX. Prawo do sprzeciwu


Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez CITYBUD Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z CITYBUD w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. CITYBUD nie będzie wtedy mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, przy czym może  być niezbędne do prowadzenia korespondencji z Tobą lub do uzyskania oczekiwanych przez Ciebie informacji na temat oferty CITYBUD.Ogólna klauzula informacyjna

dotycząca ofert marketingowych zamieszczonych na stronie www.

Stosownie do treści przepisów  art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), CITYBUD informuje, że:


I. Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Citybud Sp. z o. z siedzibą w Warszawie (ul. Słomińskiego 7 lokal 5, 00 – 195 Warszawa), KRS: 0000190518, NIP: 5272257402, REGON: 016110408 (dalej: ADMINISTRATOR DANYCH)


II. Dane kontaktowe Administratora Danych


Z Administratorem Danych można się skontaktować :


III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator Danych będzie przetwarzać Pani/ Pana dane w celu:


IV . Kategorie odbiorców danych

Państwa  dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

V. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: marketing@sapircitybud.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


VI. Prawo do sprzeciwu

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: marketing@sapircitybud.pl; telefonicznie: 22 356 11 00


VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


VII. Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać w celu:


X. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować żądanie pod adres email: marketing@sapircitybud.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.


XI. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości.